Emellanåt inkommer det frågor om hur personlig assistans fungerar i Sverige, samt om man är berättigad till just det om man har en sällsynt sjukdom.

Vi tog hjälp av Jenny som driver ett assistansbolag stockholm för att besvara de vanligaster frågorna.

Nedan följer hennes svar.

Personlig assistans i Sverige regleras huvudsakligen av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om insatser enligt LSS.

Här är några av de grundläggande reglerna och principerna för personlig assistans i Sverige:

  1. Rätt till personlig assistans. Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar har rätt att ansöka om personlig assistans enligt LSS.
  2. Individuell bedömning. Behovet av personlig assistans bedöms individuellt baserat på den enskildes funktionsnedsättning och behov av stöd. Bedömningen görs av kommunen eller Försäkringskassan, beroende på om personen är vuxen eller barn.
  3. Insatsbeslut. Om behovet av personlig assistans beviljas fattar kommunen eller Försäkringskassan ett skriftligt beslut om insatsen. Beslutet innehåller bland annat antal assistanstimmar per vecka och vilka uppgifter assistansen ska omfatta.
  4. Assistansersättning. Personlig assistans kan utföras av en anhörig, en vän eller av personer anställda som personliga assistenter. Den som beviljas personlig assistans har rätt till assistansersättning för att täcka kostnaderna för assistansen.
  5. Arbetstidsregler. Det finns regler för arbetstid och raster för personliga assistenter för att se till att assistansen kan utföras på ett ändamålsenligt sätt och ge möjlighet till återhämtning för assistenterna.
  6. Brukarens inflytande. Den som har personlig assistans har rätt att ha inflytande över hur assistansen ska utföras och planeras. Det innebär att brukaren har möjlighet att vara delaktig i rekrytering av assistenter och att bestämma vad assistenterna ska hjälpa till med.

Det är viktigt att notera att dessa regler ständigt förändras och att det kan finnas ytterligare detaljer och specifika krav inom olika områden av personlig assistans. Kontakta din kommun eller Försäkringskassan för att få aktuell och detaljerad information om reglerna och processen för personlig assistans i Sverige.